Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Què és la Llei de Barris?

La Llei de barris, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament el maig de 2004, respon a una de les prioritats de la Generalitat: la intervenció integral de barris amb l'objectiu d'evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen. Aquesta intervenció global comporta aspectes com la rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica.

Aquesta Llei estableix la creació del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial, un instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat amb els projectes d'intervenció que vulguin emprendre els diversos municipis. La contribució del Fons al finançament de les actuacions s'estableix en cada cas, segons els projectes presentats.

Els projectes susceptibles d'ésser finançats han de preveure intervencions en alguns dels camps següents: la millora de l'espai públic i la dotació d'espais verds, la rehabilitació i l'equipament dels elements col·lectius dels edificis, la provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu, la incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l'eficiència energètica, l'estalvi en el consum d'aigua i el reciclatge de residus, l'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments, el desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, i l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.

El juny de 2007, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya fa pública l'adjudicació dels ajuts previstos a la quarta convocatòria de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles. Aquesta llei, vigent des de 2004,a subvenció pel projecte integral al barri de l'Espirall.

El febrer de 2008, es va signar el conveni de suport tècnic al projecte d'intervenció integral al barri de l'Espirall.