Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Presentació

La Llei de Barris, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament el maig de 2004, respon a una de les prioritats de la Generalitat: la intervenció integral de barris amb l'objectiu d'evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen. Aquesta intervenció global comporta aspectes com la rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica.

Aquesta Llei estableix la creació del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial, un instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat amb els projectes d'intervenció que vulguin emprendre els diversos municipis. La contribució del Fons al finançament de les actuacions s'estableix en cada cas, segons els projectes presentats.

Els projectes susceptibles d'ésser finançats han de preveure intervencions en tots els camps següents: la millora de l'espai públic i la dotació d'espais verds, la rehabilitació i l'equipament dels elements col·lectius dels edificis, la provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu, la incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l'eficiència energètica, l'estalvi en el consum d'aigua i el reciclatge de residus, l'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments, el desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, i l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.

El juny de 2007, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya fa pública l'adjudicació dels ajuts previstos a la quarta convocatòria de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles. Aquesta llei permet la subvenció del Projecte d'Intervenció Integral al Barri de l'Espirall.

El febrer de 2008 es va signar entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès el Conveni de suport tècnic al Projecte d'Intervenció Integral que, després de dues pròrrogues, ha finalitzat definitivament el mes de desembre de 2017.

Estratègia i Prioritats^

L'objectiu central del Projecte d'intervenció integral no és altre que dotar el barri de l'Espirall dels recursos necessaris per afrontar uns temps canviants, tot mantenint la cohesió social, millorant la qualitat de vida dels seus habitants, propiciant una major inserció en el conjunt de la ciutat i aprofitant les oportunitats generades per la seva situació cada cop més central dins de la trama urbana. 

  • Mantenir la cohesió social: el barri no ha de perdre la seva identitat, malgrat una certa substitució de població. 
  • Millorar la qualitat de vida: els habitants no han de tenir ganes de marxar del barri, perquè aquí s'hi esta bé. Propiciar una major inserció en el conjunt de la ciutat. Buscar motius per a que la resta de vilafranquins hagin de venir a l'Espirall. 
  • Aprofitar les oportunitats: reforçar la funció comercial i terciària del barri al servei de la gent del barri, de la ciutat i de part de la comarca.

Objectius específics i reptes de futur^

Els objectius específics responen a tres grans reptes que es plantegen al barri en el moment actual.

  • Projecte social: Vetllar per la cohesió social, millorar la qualitat de vida dels residents al barri i afavorir la vida associativa com a factor d'integració i convivència.
  • Projecte urbanístic, d'habitabilitat i mediambiental: Millorar els espais públics i els edificis, afavorir una millor inserció del barri en el conjunt de la ciutat i vetllar pel desenvolupament urbà sostenible.
  • Projecte econòmic: Consolidar la funció comercial i terciària del barri.