Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Projecte d'Urbanització Plaça Fèlix Mestre Nutó

El Projecte d'Intervenció Integral al Barri de l'Espirall proposa l'arranjament de la plaça Fèlix Mestre Nutó, per tal de dignificar aquest espai, que és considerat un dels àmbits més degradats dels barri.

Els objectius principals de la intervenció responen a la millora de les prestacions de la plaça en relació als itineraris de vianants; millora de l'accessibilitat; racionalització dels diferents usos de la plaça i supressió de l'aparcament de vehicles permanent a la plaça.Inici de les obres de reurbanització de la plaça Fèlix Mestre Nutó

La plaça de Fèlix Mestre Nutó, al barri de l'Espirall, constitueix el centre de l'espai lliure entre els blocs d'habitatges i equipament escolar de l'illa limitada pels carrers d'Igualada, de La Granada, de Mas i Jornet i de Sant Sadurní. El Projecte d'intervenció integral al barri de l'Espirall (PII Espirall) proposa en la seva actuació 1.5 l'arranjament de la plaça de Fèlix Mestre Nutó, per tal de dignificar aquest espai i revitalitzar l'entorn de la plaça, afavorint la integració de la població immigrada amb la població autòctona. El PII Espirall proposa instal·lar en aquesta plaça un nou enllumenat, col·locar zones de paviment tou, i nou mobiliari urbà i arbrat. 
La superfície d'actuació del projecte de reurbanització és de 2.925 m2 i el pressupost d'inversió supera els 300.000 euros.

Objectius de la proposta

 • a) Millora de les prestacions de la plaça en relació als itineraris de vianants de la ciutat.
 • b) Millora de l'accessibilitat amb els carrers que l'envolten, salvant les barreres arquitectòniques.
 • c) Racionalització dels diferents usos de la plaça, delimitant-los i reubicant-los per fer-los més compatibles.
 • d) Ampliació del pati de la llar municipal d'infants l'Enxaneta.
 • e) Supressió de l'aparcament permanent.
 • f) Preservació de la privacitat visual dels habitatges situats a les plantes baixes amb front a la plaça.
 • g) Preservació del màxim nombre possible d'arbres existents i la reutilització dels jocs infantils i del mobiliari urbà existent.
 • h) Renovació i millora de l'enllumenat públic.

* La reurbanització manté la possibilitat d'accés de vehicles de manteniment i emergència a tots els blocs, i l'accés eventual de vehicles fins a les portes de l'escola i als vestíbuls comuns dels habitatges.

     

     

 

 

Procés de participació

Per a la redacció del projecte es va realitzar una tasca prèvia de participació ciutadana que ha suposat la recollida de suggeriments entre els veïns de la plaça de Fèlix Mestre Nutó, així com entre els diferents serveis municipals (educació, policia local,...) i agents cívics de l'Ajuntament de Vilafranca. Fruit d'aquest procés, l'Oficina de la Llei de Barris va elaborar un informe que recull diversos aspectes addicionals a tenir en compte en el projecte de reurbanització.

D'aquest informe es remarca l'interès en evitar l'aparcament permanent de vehicles, la necessitat de fer créixer el pati privatiu de la llar d'infants, la millora de la seguretat i la supressió de barreres arquitectòniques.

 

El dia 11 de maig de 2010 es va fer una presentació de les imatges virtuals de la proposta entre el veïnat de la plaça de Fèlix Mestre, que van manifestar la seva satisfacció per la proposta aprovada inicialment per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Vilafranca el divendres 7 de maig de 2010.

Criteris específics adoptats en el disseny del projecte

 • Supressió de les franges d'aparcament i disposició d'una única entrada/sortida eventual de vehicles. - Manteniment preferent de la rasant de la plataforma actual per salvar el major nombre d'arbres.
 • Formalització d'un eix central pavimentat, de creuament de la plaça en sentit longitudinal.
 • Disposar l'aliniació i la rasant d'aquest eix de manera que faciliti la divisió de la plaça en àmbits funcionals específics.
 • Reubicar i redimensionar els espais segons la seva funció: de relació (general privativa), l'espai reservat per a jocs d'infants, l'entrada de la llar d'infants, les entrades als blocs, l'entorn de la font,...
 • Salvar sel·lectivament les diferències de rasants amb murets baixos que facilitin la lectura dels diferents espais de relació.
 • Resolució de l'accessibilitat: remunta de l'asfaltat al nivell de la vorada enfrontada als edificis, rampa de suau pendent per accedir a la rasant del carrer d'Igualada.
 • Millora de la qualitat de l'espai de transició entre els blocs i la plaça, amb l'estesa d'una capa d'asfalt de color sobre el paviment asfàltic que es conserva, i d'un filtre vegetal format per jardineres col·locades a sobre de les voreres annexes als blocs.
 • Contrastar amb altres espècies l'arbrat existent que es manté, situant-les de manera diferenciada a les grans entrades de la plaça, assenyalant fites i acompanyant el passeig central.
 • Completar la vegetació amb plantes tapissants a la vora dels murets de formigó. La nova vegetació serà autòctona i el reg per degoteig.
 • Tanca de troncs de fusta clavats verticalment al parc infantil i tanca de disseny standard per a la llar d'infants, per ser coberta amb un filtre de vegetació.