Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Altres Actuacions

Millora de Guals^

 

En el decurs del desenvolupament del Projecte d'intervenció integral al barri de l'Espirall, s'han millorat guals en difrents carrers del barri. L'actuació garanteix la seguretat dels vianants i la superació de barreres arquitectòniques.

Soterrament de cablejat^

 

 

 

 

 

 


Diversos carrers s'han beneficiat del soterrament de cables de línees elèctriques al barri. Aquesta actuació ha millorat considerablement la seguretat, barreres arquitectòniques i visual de l'entorn.

Nou enllumenat als carrers^

Els canvis de la il·luminació al barri han fet que millori notablament la visibilitat nocturna i la seguretat vial.

      

                       

 

Treball als Barris - Plans d'Ocupació^

 

Mitjançant el Pla d'Ocupació del programa 'Treball als Barris' 2008 i 2010, s'han pogut realitzar un seguit de millores urbanístiques.

Algunes menys visibles però importants com:  

Millores a l'espai dels blocs d'ADIGSA, destacant la connexió entre els ascensors acabats i el paviment per facilitar la mobilitat.

Millores a carrers comercials, donant solució a incidències de la via pública, fonalmentalment reposició de panots

 

I altres molt més visibles:

  • Escales del camp de futbol: s'han realitzat unes escales per comunicar el camp de fútbol i les vinyes.
  • La recuperació de la Font entre els blocs d'ADIGSA: a sol·licitud dels veïns i veïnes del barri s'ha recuperat una font que per obres de millores es va treure i s'ha recol·locat a la plaça Pau Casals.


Espai Lúdic per a la Gent Gran a Espirall 58^

El mes d'abril de 2012 es va inaugurar una de les parts importants de l'actuació, la incorporació de l'espai lúdic per a la gent gran, un espai que s'ha aconseguit gràcies a l'aportació de la Diputació de Barcelona.

 

Soterrament de línia telefònica en un tram de l'Avinguda Pelegrina^

Aquesta actuació s'ha desenvolupat en dues fases. La primera, a càrrec de l'Ajuntament de Vilafranca, ha suposat l'ampliació de voreres, millora dels parterres i construcció de les instal·lacions d'obra civil per al soterrament del cablejat. Una segona fase, de caire privat i executada per Telefònica, s'encarrega de la retirada dels pals i de la connexió dels veïns.

Amb aquesta actuació es contribuirà a una millora estètica de l'avinguda i alhora en benefici pels vianants que disposen ara de més espai per caminar i un millor accés als cotxes aparcats.

 

Reurbanització de la Plaça Dr. Bonet^

Intervenció de Reurbanització i supressióde barreres arquitectòniques de la Plaça Doctor Bonet, en part afectada per la modificació volumètrica parcial de l’edifici 1, d’Espai Cívic, de tal forma que aquesta plaça té un espai central amb paviment de formigó, al qual se li dona un tractament superficial i la reparació dels junts de retracció formats per peça ceràmica, i per tant, s’aprofita aquesta part central en bon estat. Perimetralment i fins a tocar dels edificis, es substituirà l’actual paviment de panot en mal estat, per un paviment bituminós continu de color que donarà continuïtat a la solució emprada recentment a la Plaça Pau Casals, donant unitat al tractament de l’espai públic conformat per les dues places.

Alhora, es duran a terme altres actuacions com la substitució de trams de panot que es troben en mal estat i es preveu un nou enllumenat a la Plaça. Un nou arbrat, amb una espècie que proporcioni ombra davant dels edificis i vers la plaça, i als extrems un arbre més petit per no perjudicar les façanes de l’edifici plurifamiliar.

  

Ascensors^

Actuació inclosa al camp de rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis, com a ampliació de les acuacions de rehabilitació de façanes.

Es porta a terme el necessari i completíssim Estudi de millora de l’accessibilitat en edificis plurifamiliars, on es descriuen i prioritzen les possibles actuacions al barri.