Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Espais Cívics de La Pelegrina i Pl. Dr. Bonet

Un cop descartada la possibilitat d’ubicar-lo al solar ocupat pels Bombers, l’any 2010 es porta a terme, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Estudi de Programació dels Equipaments del Barri de l’Espirall. Aquest inclou un treball amb els serveis municipals i les entitats del barri per revisar les seves necessitats i que, juntament amb les aportacions de les Comissions de participació ciutadana i interlocutors diversos, permeten reformular el programa funcional del Centre Cívic actualitzat respecte l’inicial del 2007 del PII de l’Espirall.

Per donar cabuda a aquest programa actualitzat l’Estudi proposa dues alternatives d’emplaçament: a l’antic Mercat de la Pelegrina o a l’actual ubicació dels locals de la Pl. Dr. Bonet. De totes dues alternatives se'n dibuixen les volumetries, equivalents a grans edificis de quatre plantes.

 

En estudis fets entre el 2012 i el 2014 des dels Serveis Tècnics municipals es presenten propostes, ubicades llavors a la Pl. Dr. Bonet, que queden com a Projectes Bàsics per contrastar amb els interlocutors, veure els importants impactes i poder pressupostar-ne els costos d’execució. Tots aquests treballs son compartits i traslladats al barri, directament o a través dels seus representants a les diferents Comissions.

L’opció que finalment es proposa el 2017 és rehabilitar, millorar l’eficiència, organitzar els espais i donar cabuda a tots els serveis previstos distribuïts en dos espais complementaris, de dues plantes cadascun: els locals de la Pl. Dr. Bonet i els de l'antic Mercat de la Pelegrina. Respecte aquest darrer, s’ha portat a terme darrerament un procés modèlic de participació, centrat en els joves del barri i de la vila. El programa de la Pl. Dr. Bonet respon a la resta de necessitats ja estudiades i permet també disposar d’espais genèrics, de magatzem i d’activitats a demanda de les entitats, tot reurbanitzant de nou també la mateixa Pl. de Dr. Bonet.

Des de la Generalitat de Catalunya, al darrer Comitè d'Avaluació i Seguiment, que dona el vist i plau al projecte, es valora que la proposta actual de Centre Cívic és una actuació més assumible que les altres, és de rehabilitació, toca tot el centre del barri, aporta millores i, especialment, dona completa resposta a les necessitats del barri expressades al Projecte d'Intervenció Integral.

Espai Cívic de La Pelegrina LA NAU^

Projecte de rehabilitació i ampliació de l’edifici d’un equipament existent, l’antic Mercat de la Pelegrina, construït en planta baixa i planta altell, situat al carrer de Baltà de Cela.

Es recupera la nau existent, un edifici entre mitgeres, amb façana principal al carrer Baltà de Cela i façana posterior al pati d’illa, construït en planta baixa, 614m2, i planta altell, 152m2, amb coberta inclinada a dues aigües.

Aquesta edificació existent s’amplia amb la construcció d’un altell interior de 187m2,  a la part central de la nau en forma d’U recolzada a la façana al carrer, formalitzant un pati interior a doble alçada que actua com a organitzador de les circulacions de l’equipament.

Una segona ampliació es produeix a la façana principal amb l’afegit d’un cos longitudinal de dues plantes, planta baixa de 120m2 i planta pis de 85m2, situat de manera central a la façana recollint la U i el pati interior esmentats i que conté els accessos principals a l’edifici. La superfície construïda total és de 1.162m2.

     

     

La definició del programa funcional com a futur equipament juvenil sorgeix de les previsions inicials del Projecte d’Intervenció Integral i l’Estudi de Programació dels Equipaments del Barri de l’Espirall i es concreta a partir d’un procés de participació amb els i les joves del municipi, que es va dur a terme amb l’objectiu de compartir amb ells i elles el disseny (definició dels usos) d’aquest futur espai jove.

El resultat d’aquest procés és el disseny funcional d’un espai que doni suport a les iniciatives juvenils, i que ha de permetre la simultaneïtat d’activitats a partir dels interessos diferenciats dels joves. L’objectiu principal és “cobrir les necessitats d’experimentació, creativitat, sociabilitat, informació i assessorament específic segons l’àmbit d’interès, formatives i de participació dels i les joves de Vilafranca del Penedès en un espai centralitzat i especialitzat de serveis a la joventut”. Aquest espai és anomenat Espai Jove LA NAU.

El programa es concreta en els següents espais: una sala d’activitat cultural accessible a la creació juvenil, diferents aules i tallers tant formatius com artístics, un espai de trobada i relació juvenil, una zona de bucs d’assaig, despatxos per a la promoció de l’associacionisme juvenil i el viver de projectes juvenils, amb una zona exterior annexa a l’edifici que permeti la programació d’activitats culturals de petit format.

Espai Cívic de la Pl. Dr. Bonet^

Obra de rehabilitació, reforma i ampliació dels Equipaments de la plaça Dr. Bonet per a un Espai Cívic.

Els edificis existents a la plaça ja contenen una sèrie d’equipaments públics vinculats al barri, tanmateix s’estima convenient ajustar el programa funcional del conjunt, que actuarà com a Centre Cívic del barri. Per l’estat actual dels edificis, es considera convenient una renovació de la construcció que en millori l’eficiència general, el confort, la seguretat i la imatge del conjunt. En general es manté el programa d’equipaments renovat, essent l’eix fonamental d’aquesta intervenció l’ús polivalent de centre cívic, tant per l’espai lliure vinculat a la plaça, com la resta d’equipament que integra diversos usos d’equipaments directament relacionats amb el barri. Es renova també la Plaça, que esdevé donada la seva centralitat, un espai exterior de trobada, un pol d’atracció central que s’integra, per la disposició dels dos edificis, en aquest conjunt cívic de Barri.

A l’edifici 1 es proposa que la part ampliada sigui un nou equipament de casa petita, un espai per a nadons que acompanyats per un familiar disposin d’un entorn adient per jugar i passar l’estona, i alhora socialitzar amb altres nadons i pares amb la finalitat de complementar el servei de les llars d’infants, amb un servei més obert en quant a horari, i amb una gestió Municipal.

  

  

A l’edifici 1 també es disposa de l’espai dedicat a Centre Obert, el qual es existent, i en les obres de referència mantindrà aproximadament la seva superfície i es dotarà de millores en les instal·lacions i obertures exteriors.

I a la part final de l’edifici 1, hi haurà dos espais per a entitats del barri, les quals actualment ja hi són presents, amb millores també en les seves instal·lacions, la incorporació d’un lavabo de servei intern, i un espai final de magatzem.

A l’edifici 2, hi ha una sala d’activitats polivalent que actua com a nucli del centre cívic, una sala vinculada a la Plaça, i també a un cos de servei, que es existent, amb un bar que funciona ocasionalment per a activitats programades i un nucli de serveis amb dos lavabos i un tercer adaptat.

A l’edifici 2 també hi ha una part amb accés independent a l’exterior que s’usarà de dependències pròpies de l’Associació de veïns del barri, que constarà de dos despatxos, la sala de reunions, un magatzem i un lavabo, essent aquest un programa equivalent al que actualment disposen a la part de l’edifici 1, que s’enderroca.